دتکتور گاز

شناساگر گاز کلر

شناساگر گازهای کلر، متان و مونوکسیدکربن در صنایع مختلف به منظور ردیابی مقادیر خطرزا مورد استفاده قرار می گیرد.به دلایل مخاطرات گازها و بخارات تولیدی در صنایع مختلف ، شناسایی به موقع و انجام اقدامات ایمنی موثر ، حساسیت و اهمیت بسیار بالایی دارد.شناساگر گاز کلر به منظور شناسایی مقادیر کلر موجود، مقایسه با مقادیر استاندارد و ایجاد اعلان و پیام هشدار طراحی و ساخته شده است ، این دستگاه با توجه به نیاز مشتری به صورت ثابت در مکان هایی با قابلیت تجمع و نشت گاز کلر ارائه می گردد.

دسته بندی ها
محصولات