دستگاه الکترولیز نمک طعام

دستگاه الکترولیز نمک طعام

گند زدایی آب ، فاضلاب شهری و صنعتی جهت استفاده در مصارف گوناگون مانند شرب،صنعت و ... بسیار حائز اهمیت است.دستگاه الکترولیز نمک طعام براساس روش الکترولیز و تولید محلول مولتی اکسیدان عمل می نماید.الکترولیز که جداسازی ترکیبات یونی به وسیله عبور جریان الکتریکی است سبب تجزیه و تولید عناصر تشکیل دهنده ترکیبات میگردد.محلول مولتی اکسیدان تولیدی شامل ترکیبات کلر آزاد و مقادیر بالایی از ترکیبات دی اکسید کلر محلول،ازن محلول،آب اکسیژنه و اکسیژن محلول است.عملکرد این دستگاه براساس واکنش اکسیداسیون و احیا بوده و شامل اجزایی از قبیل : الکترود آند و کاتد،محلول الکترولیت،دستگاه مولد جریان الکتریکی می باشد.

دسته بندی ها
محصولات